ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΡΥΑΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:997984173
Γ.Ε.ΜΗ.:122223899000
Μ.Α.Ε.:68187/03/Β/09/33
Περιφέρεια:Αττικής
Νομός:Αττικής
Δήμος:Ελευσίνας
Διεύθυνση:ΠΑΓΚΑΛΟΥ Κ΄ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ -Τ.Κ. 19200